ימואלה םימולצתה ףסוא/אוסף התצלומים הלאומי


הלשממה שאר דרשמ/ משרד ראש הממשלה

רצואה דרשמ/ משרד האוצר

הנידמה למס/סמל המדינה

הלשממה רעש/שער הממשלה


Hebrew fonts

English Version

ףסוא ,לבויה תנש דובכל ,טנרטניאב הנושארל
חותפ לארשי תנידמ לש ימואלה םימולצתה
!חרזא לכל שיגנו
םולש ,םיפונ ,םישיא ,םיעורא לש םינש
...תוברתו היישע ,המחלמו
.םכינפל הנומתהו שופיח תולימ ודילקה

תונומתה שופיח לא/אל חיפוש התמונות

photos image


רתאה תודוא/אודות האתר

םימולצתה ףסוא לע
רתאה ירוחאמ םידמועה םיפוגה לע
םידימלתו םירומל תויכוניח תויוליעפ
שומישל םירצוי תויוכז
...דועו